CESIE-Италия

ЕЦИИ –Европейски център за изследвания и инициативи – това е независима неправителствена организация с нестопанска цел. Тя е основана през 2001 година, вдъхновена от работата и методите на работа на Данило Долчи.

Организацията работи за насърчаване на културно, образователно, научно и икономическо развитие както на местно, така и на международно равнище чрез използването на иновативни и participative инструменти и методологии.
ЕЦИИ има 6 оперативни офиса и координира глобална федерация.

Целите на ЕЦИИ са:

  • Насърчаване на междукултурния диалог
  • Подкрепяне идеята за социалното включване и равни възможности
  • Улесняване на образованието и обучението през целия живот
  • Насърчаване на отговорно и поддържащо глобално развитие
  • Разработване и поддръжка на мрежи на местно и интернационално ниво
  • Насърчаване на международното сътрудничество

ЕЦИИ постоянно търси нови методологии, които служат за мост между научни изследвания и знания във формални и неформални образователни сфери.

Реципрочният майевтичен подход и методите за планиране, развити от Данило Долчи, характеризират работата на ЕЦИИ. Други използвани методи включват Четирите стълба на образованието, Нестандартното мислене и Учене чрез практика на ЮНЕСКО.

Contacts:

Web: cesie.org

Email: info@cesie.org