Docete Omnes -Испания

Docete Omnes е фондация, създадена по желание на преподобния отец Рафаел Вилослада Пеула С.Д. през 1968 в отговор на нуждата от грижа за хора в неравностойно положение. Тя започна дейността си чрез създаване на домашно училище, полезно средство за насърчаване на едно добро детство и подкрепа на младите хора, които заради непълното въвеждане на задължително образование често са лишени от достъп до образование и култура, които биха могли да им помогнат да се отдръпнат от сектора на земеделието, който по това време е в период на спад, и да се включат в промишлените сектори и услуги с по-добро бъдеще.

През 1974, когато политиките за изграждане на училища в селски среди и повишаването на изисванията за квалификации показаха, че домашното училище вече няма причина да съществува, Фондацията промени училищното оборудване като създаде Професионална гимназия за обучение, наречена “La Blanca Paloma” и призната от министерството на образованието и науката за Център с одобрено високо и средно ниво на обучение. По-късно тя получава признание като Съвместен център от Андалунското место правителство, който предоставя курсове за профеционално обучение и много други.

Загрижена за аспектите на благосъстояние на хората, Фондацията Docete Omnes създаде през 1982 година Център „Отец Вилослада”, институция, имаща за целева група хората с физически увреждания и възрастните с умствена изостаналост. Днес ние се грижим за сто и тридесет души, от които 80 живеят в домове за грижи. Идеята на работния център е да подготви хората да се включат в работната среда и социалната интеграция. Сред професионалните семинари в момента можем да откроим следните:

- Семинар за социална и професионална интеграция: възрастни жени от вече затворили психиатрични центрове. Работата е съсредоточена главно върху липсата на връзки и комуникация чрез работата.

- Център за дневна грижа: жени в проблеми в поведението или умствени недъзи. Дейността е съсредоточена главно върху работата за лична автономност и психическа „подвижност”.

- Семинар за развиване на умения, използвани в ежедневието: млади жени с нарушения в нормалния им живот в общността.

- Семинар за основно обучение: за жени с влошено състояние в напреднала възраст.

- Семинар на „занаятите”: насочен главно към жените, които се нуждаят от професионална терапия и развиване на социални умения за справяне с конфликти.

- Семинар на „шиенето”: жени с умствени увеждания със същите нужди, описани по-горе.

Социалната интеграция се постига чрез създаването на мрежа от домове за грижи, където цели семейства от умствено изостанали хора живеят в нормални условия. От 1989 година насам Фондацията Docete Omnes си сътрудничи с Министерството на здравеопазването и Съвета на провинция Гренада чрез програма за деинституционализация на хронично психично болните. Благодарение на тази дейност повече от четиринадесет умствено изостанали хора са напуснали болниците с режими (някои затворени за повече от 40 години в болницата) и сега живеят в домовете за грижи като са навлезли в различни програми за трудов опит. От 1999 година насам ние също така работим с млади хора от малцинствата, които срещат проблема за социално изключване. Днес в сферата на образованието над триста ученици се обучават от 20 преподаватели, а в областта на домовете за грижа 82-ма работници се грижат за повече от двеста души.