BNCYTP-България

БМПТДМ работи с цел:

 • Подобряване на качеството на формалното и неформалното образование за деца и младежи, които са в риск да станат жертви на трафика на хора или да бъдат екплоатирани.
 • Изграждане на мостове между програмите по формално и неформално образование.
 • Осигуряване на нужния капацитет за организациите на гражданското общество, който им позволява да защитават и пазят правата на децата.
 • Насърчаване на ефективно сътрудничество между организациите на гражданското общество и правителството.
 • Участие в гарантирането на качествени образователни възможности за уязвими групи, за трафика на младежи и деца.

Визия на БМПТДМ:

 • Ние апелираме за едно общо разбиране, че превенцията на трафика на хора се нуждае от подход, основан на правата на човека, към който да се отнася.
 • Ние вярваме, че върховенството на правата на човека при трафикираните лица трябва да бъде в центъра на всички усилия за превенция на трафика.
 • Мерките за борба с трафика на хора не трябва да се отразяват неблагоприятно на човешкото достойнство на хората и в частност на правата на тези, които са били жертва на трафика.
 • Законодателството за превенция на трафика на хора и миграцията трябва да изгради обширен подход, ориентират към жертвата на трафика.
 • Стремежът да се предоставят адекватни програми за превенция на трафика изисква създаването на един многостранен подход – както на национално, така и на регионално ниво.
 • Всички заинтересовани участници: неправителствени организации и групи, национални министерства и ведомства на образованието, както и други държавни институции трябва да бъдат включени в разработването и изпълнението на  програми в полза на превенцията на трафика с хора.
 • Програмите за борба с трафика на хора трябва да бъдат социално адекватни, културно чувствителни и устойчиви.

Сфера на работа на БМПТДМ:

 • Превенция на трафика чрез образование и обучение, надхвърлящи на границите на общността, изграждане на капацитет, лобиране и застъпничество.
 • Повторна превенция на трафика: осигуряване на помощ за жертвата на трафик чрез програми за спасение, реинтеграция и рехабилитация.


 

Contacts:
BNCYTP
Email: bncytp@stop-trafficking.net
bncytp@youth-trafficking.net
Web: www.stop-trafficking.net